POLITYKA PRYWATNOŚCI
SKLEPU INTERNETOWEGO JBM-TUNNING.PL
SPIS TREŚCI:

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

3. CEL, PODSTAWAI ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYMI ANALITYKA

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla
Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące
przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania
danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym
plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest JBM TUNNING Renata Byczkowska
Renata Byczkowska wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do
doręczeń: ul. Wilkszyńska 67,, 54-079 Wrocław NIP 9131100132,
REGON 931866440, adres poczty elektronicznej:
info@JBM-TUNNING.PL.zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
1.3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych wyznaczonego przez Administratora: Renata Byczkowska, info@JBM-TUNNING.PL
1.4. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w
szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.
Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur – lex.europa.eu/legal- content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
1.5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych
osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch
wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu
Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do
zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem
możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które
dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo
zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie
Sklepu Internetowego; (2) obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym
wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych
osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi
Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
1.6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe
dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem;

(2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3)
merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci
umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5)
przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed
niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za
pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
1.7. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym
prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby
przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby
poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu
przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
1.8. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca,
Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego
dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
2.1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest
co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której
stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
(3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę
trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i
wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą,
jest dzieckiem.
2.2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w
pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i Klientów Sklepu
Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu
przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

3. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE
INTERNETOWYM
3.1.

Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z
działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym lub przez Administratora.
Przykładowo jeżeli Klient decyduje się na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór osobisty
zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania
zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie
Administratora.

3.2.

Administrator może przetwarzać dane osobowe w ramach Sklepu Internetowego w następujących celach, na
podstawach, oraz w okresach wskazanych w poniższej tabeli:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania danych

Wykonanie Umowy Sprzedaży lub
umowy o świadczenie Usługi
Elektronicznej lub podjęcie działań na
żądanie osoby, której dane dotyczą,

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia
RODO (wykonanie umowy) przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do
podjęcia działań na żądanie osoby, której
dane dotyczą, przed zawarciem umowy

Dane są przechowywane przez okres
niezbędny do wykonania, rozwiązania lub
wygaśnięcia w inny sposób zawartej
Umowy Sprzedaży lub umowy o
świadczenie Usługi Elektronicznej.

przed zawarciem w/w umów

Strona 2 z 7

Marketing bezpośredni

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia
RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora) – przetwarzanie jest
niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów
Administratora – polegających na dbaniu
o interesy i dobry wizerunek
Administratora, jego Sklepu
Internetowego oraz dążeniu do
sprzedaży Produktów

Dane są przechowywane przez okres
istnienia prawnie uzasadnionego interesu
realizowanego przez Administratora, nie
dłużej jednak niż przez okres
przedawnienia roszczeń Administratora w
stosunku do osoby, której dane dotyczą, z
tytułu prowadzonej przez Administratora
działalności gospodarczej. Okres
przedawnienia określają przepisy prawa,
w szczególności kodeksu cywilnego
(podstawowy termin przedawnienia dla
roszczeń związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej wynosi trzy lata,
a dla umowy sprzedaży dwa lata).
Administrator nie może przetwarzać
danych w celu marketingu
bezpośredniego w przypadku wyrażenia
skutecznego sprzeciwu w tym zakresie
przez osobę, której dane dotyczą.

Marketing

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia
RODO (zgoda) – osoba, której dane
dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych w celach
marketingowych przez Administratora

Dane przechowywane są do momentu
wycofania zgody przez osobę, której dane
dotyczą na dalsze przetwarzanie jej
danych w tym celu.

Wyrażenie przez Klienta opinii o
zawartej Umowie Sprzedaży

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia
RODO- osoba, której dane dotyczą
wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych w celu wyrażenia

Dane przechowywane są do momentu
wycofania zgody przez osobę, której dane
dotyczą na dalsze przetwarzanie jej
danych w tym celu.

opinii
Prowadzenie ksiąg podatkowych lub
rachunkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia
RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji
podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r.
(Dz.U. z 2017 r. poz. 201) lub art. 74 ust.
2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30
stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395)
– przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze;

Ustalenie, dochodzenie lub obrona
roszczeń jakie może podnosić
Administrator lub jakie mogą być
podnoszone wobec Administratora

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia
RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora) – przetwarzanie jest
niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów
Administratora – polegających na
ustaleniu, dochodzeniu lub obronie
roszczeń jakie może podnosić
Administrator lub jakie mogą być
podnoszone wobec Administratora

Dane są przechowywane przez okres
wymagany przepisami prawa
nakazującymi Administratorowi
przechowywanie ksiąg podatkowych (do
czasu upływu okresu przedawnienia
zobowiązania podatkowego, chyba że
ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub
rachunkowych (5 lat, licząc od początku
roku następującego po roku obrotowym,
którego dane dotyczą).
Dane są przechowywane przez okres
istnienia prawnie uzasadnionego interesu
realizowanego przez Administratora, nie
dłużej jednak niż przez okres
przedawnienia roszczeń jakie mogą być
podnoszone wobec Administratora
(podstawowy termin przedawnienia dla
roszczeń wobec Administratora wynosi
sześć lat).

Strona 3 z 7

Korzystanie ze strony Sklepu
Internetowego i zapewnienie jej
prawidłowego działania

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia
RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora) – przetwarzanie jest
niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów
Administratora – polegających na
prowadzeniu i utrzymaniu strony Sklepu
Internetowego

Prowadzenie statystyk i analiza ruchu
w Sklepie Internetowym

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia
RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora) – przetwarzanie jest
niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów
Administratora – polegających na
prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w
Sklepie Internetowym celem poprawy
funkcjonowania Sklepu Internetowego i
zwiększenia sprzedaży Produktów

Dane są przechowywane przez okres
istnienia prawnie uzasadnionego interesu
realizowanego przez Administratora, nie
dłużej jednak niż przez okres
przedawnienia roszczeń Administratora w
stosunku do osoby, której dane dotyczą, z
tytułu prowadzonej przez Administratora
działalności gospodarczej. Okres
przedawnienia określają przepisy prawa,
w szczególności kodeksu cywilnego
(podstawowy termin przedawnienia dla
roszczeń związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej wynosi trzy lata,
a dla umowy sprzedaży dwa lata).
Dane są przechowywane przez okres
istnienia prawnie uzasadnionego interesu
realizowanego przez Administratora, nie
dłużej jednak niż przez okres
przedawnienia roszczeń Administratora w
stosunku do osoby, której dane dotyczą, z
tytułu prowadzonej przez Administratora
działalności gospodarczej. Okres
przedawnienia określają przepisy prawa,
w szczególności kodeksu cywilnego
(podstawowy termin przedawnienia dla
roszczeń związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej wynosi trzy lata,
a dla umowy sprzedaży dwa lata).

4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
4.1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie
przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot
obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają
wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało
wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
4.2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności
odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego
celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z
odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.
4.3. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom
odbiorców:
1.1.1. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy / podmioty obsługujące magazyn i/lub proces wysyłki – w przypadku Klienta, który
korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator
udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na
zlecenie Administratora, a jeżeli wysyłka następuje z magazynu zewnętrznego – podmiotowi obsługującemu magazyn i/lub proces
wysyłki – w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi..
1.1.2. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze
sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu
podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do
obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
1.1.3. podmioty kredytujące / leasingodawcy – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności w
systemie ratalnym lub płatności leasingowej Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu kredytodawcy
lub leasingodawcy obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym
do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
1.1.4. dostawcy systemu ankiet opiniujących – w przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży,
Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi dostarczającemu system ankiet opiniujących
zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez
Klienta opinii za pomocą systemu ankiet opiniujących.
1.1.5. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające
Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem
Strona 4 z 7

Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego,
dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej
Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie
jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą
polityką prywatności.
1.1.6. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze
(w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe
Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania
danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
1.1.7. Facebook Ireland Ltd. – Administrator korzysta na stronie Sklepu Internetowego z wtyczek społecznościowych serwisu Facebook (np.
przycisk Lubię to!, Udostępnij lub logowanie za pomocą danych logowania do serwisu Facebook) i w związku z tym gromadzi i
udostępnia dane osobowe Usługobiorcy korzystającego ze strony Sklepu Internetowego do Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal
Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj:
https://www.facebook.com/about/privacy/ (dane te obejmują informacje o działaniach na stronie Sklepu Internetowego – w tym
informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach, zakupach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług –
niezależnie od tego, czy Usługobiorca ma konto na Facebooku i czy jest zalogowany do Facebooka).

5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM
5.1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o
profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne
informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla
osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące
możliwego profilowania.
5.2. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane
na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości
korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może
być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie
propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych
warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje
swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać
zakupu w Sklepie Internetowym.
5.3. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu
Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie
Internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego
profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod
rabatowy.
5.4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
6.1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od
Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub
ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia
swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
6.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie
wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
6.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w
szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
6.4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej
szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania
publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów.
Strona 5 z 7

Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych
prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego,
osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych
osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim
marketingiem bezpośrednim.
6.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem
poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie
polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.

7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYMI ANALITYKA
7.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po
stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci
smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików
Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
7.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu
Internetowego w następujących celach:
1.1.8.

identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

1.1.9.

zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

1.1.10. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
1.1.11. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego;
1.1.12. remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np.
powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam
dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci
reklamowej firmy Google Ireland Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd.
7.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma
możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej.
Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w
tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo
niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie
Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
7.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies
przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki
internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie
plików Cookies.
7.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w
najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych
stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
w przeglądarce Chrome w
przeglądarce Firefox w
przeglądarce Internet Expl orer
w przeglądarce Opera w
przeglądarce Safari w
przeglądarce Microsoft Edge
7.6. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google
Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i
analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania
statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym i analizie ruchu w Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter
zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium
pozyskania odwiedzjących Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat
urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i
zainteresowania.
7.7. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania do Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie
Sklepu Internetowego – w tym celu można na przykład zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google
Ireland Ltd. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
Strona 6 z 7

7.8. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4
Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam
oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający Sklep Internetowy, a także wyświetlać tym osobom dopasowane
reklamy. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka możesz znaleźć pod następującym adresem internetowym:
https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.
7.9.

Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu Facebook.com:
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony,
zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego
Administratora.

Strona 7 z 7

 

" was added to wishlist